Hodnotenie

V predmetoch BIO, FYZ, CHEM sa hodnotí podľa nasledovnej stupnice:

100 – 90% – 1

89 – 70% – 2

69 – 50% – 3

49 – 30% – 4

29 –  0% – 5