Maturitná práca z biológie

Maturitná práca z biológie

 • Maturitnú prácu z biológie žiak vypracúva v rámci výberového seminára Cvičenia z biológie v 3. ročníku alebo v rámci maturitného seminára z biológie v 4. ročníku.
 • Tému maturitnej práce musí odkonzultovať žiak s vyučujúcim
 • Maturitná práca má spĺňať podmienky práce SOČ
 • http://rcm.sk/wp-content/uploads/2018/11/Metodika-SO%C4%8C-2018.pdf
 • Dôležité termíny pre maturitný seminár:
Úloha Termín
Nahlásiť vyučujúcemu tému práce najneskôr do 30.10.2020
Odovzdať finálnu verziu práce najneskôr 10.01.2021
Hodnotenie a prezentácia práce február 2021
 • : Finálna verzia práce musí byť odovzdaná v tlačenej aj v elektronickej podobe.

Štruktúra maturitnej práce alebo SOČ:

V maturitnej práci skúma autor (žiak strednej školy) zvolenú tému z vybraného odboru – biológie a to nad rámec svojich študijných povinností.

V stredoškolskom prostredí sa žiak – autor SOČ (maturitnej práce) začína oboznamovať so základmi odbornej a vedeckej práce. Jedným z kritérií odbornej práce je jej primeraná všeobecná opakovateľnosť, originalita, prospešnosť a možnosť nadviazať na dosiahnuté výsledky.

Práca SOČ alebo maturitná práca nemôže byť plagiátom ani ako celok, ani v žiadnej zo svojich častí.

O plagiáte hovoríme vtedy, ak niekto presne a doslovne odpíše myšlienky iného autora, vydáva ich za svoje a necituje ho. Ak sú použité v práci SOČ alebo maturitnej práci myšlienky iných autorov, treba uviesť jeho meno a zdrojový dokument správne citovať.

Práca SOČ alebo maturitná práca nemôže byť ani kompilátom. To znamená že nemôže byť zostavená z viacerých literárnych zdrojov tak, že žiak iba preberá myšlienky iných autorov bez toho, aby zaujal k skúmanej problematike vlastný názor, postoj, argumenty, fakty. Práca musí mať vlastné riešenie, aj keď sa autor stotožňuje s myšlienkami a názormi uvádzaných autorov. Autor musí ku skúmanej problematike svoj názor, svoj postoj, svoje argumenty. Podmienkou zaradenia práce do súťaže je jej originalita.

 Forma písania práce SOČ alebo maturitnej práce

Práca SOČ musí byť napísaná podľa platných pravidiel slovenského jazyka, gramaticky i štylisticky správne. Autori musia dodržiavať všetky zásady odbornej terminológie, klasifikácie, nomenklatúry, používať platné jednotky sústavy SI.

Práca musí rešpektovať formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na použitú literatúru a použité informačné zdroje. Práca SOČ alebo maturitná práca sa vypracováva v prvej osobe  množného  čísla  (tzv.  autorskom  pluráli,  aj  keď  je  iba  jeden  autor) v minulom čase alebo trpnom rode (napr. zistili sme, analyzovali sme, bolo odobraných 40 vzoriek…).

Prácu odporúčame písať v textovom editore Word, odporúčaný typ písma je Times New Roman CE, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci.

Odporúčané nastavenie strany okraje: zľava 3,5 cm, sprava 2,5 cm, zhora aj zdola

2,5 cm, orientácia na výšku, formát A4 (210 mm x 297 mm), riadkovanie 1,5.

Rozsah práce je minimálne 15 a maximálne 25 strán textu. Práce, ktoré nespĺňajú požiadavku rozsahu (teda ak majú menej ako 15 strán alebo práce nad rámec maximálneho počtu 25 strán textu) budú vylúčené z hodnotenia súťaže SOČ alebo maturitnej práce.

Do textu sa započítavajú tieto časti práce: Úvod, Problematika a prehľad literatúry, Ciele práce, Materiál a metodika, Výsledky práce, Diskusia, Závery práce, Zhrnutie a Zoznam použitej literatúry.

Časti práce SOČ

Práca stredoškolskej odbornej činnosti má tieto povinné a nepovinné časti:

 • Obal práce
 • Titulný list
 • Čestné vyhlásenie(povinné)
 • Poďakovanie(nepovinné)
 • Obsah
 • Zoznam skratiek, značiek a symbolov (nepovinné)
 • Zoznam tabuliek, grafov a ilustrácií (nepovinné)
 • Úvod
 • Problematika a prehľad literatúry
 • Ciele práce
 • Materiál a metodika
 • Výsledky práce
 • Diskusia
 • Závery práce
 • Zhrnutie
 • Zoznam použitej literatúry
 • Prílohy (nepovinné)

Prehľad literatúry

Každú publikáciu, z ktorej využijeme informácie pri písaní Problematiky a prehľadu literatúry, je potrebné citovať.

Citovať znamená uviesť súhrn údajov (priezvisko autora publikácie ktorú citujeme a rok vydania) umožňujúcich  identifikáciu  publikácie.  Citácia  býva  umiestnená v texte. Každá citácia musí mať svoj bibliografický odkaz v Zozname použitej literatúry.

 

Ďalšie informácie a vzor správneho spôsobu citovania nájdete na stránke

http://rcm.sk/wp-content/uploads/2018/11/Metodika-SO%C4%8C-2018.pdf