O predmete – Fyzika

Vyučujúci fyziky:

RNDr. Agnesa Fehérová

RNDr.Silvia Görcsösová

RNDr. Katarína Kozelková, PhD.

Mgr. Otília Plencnerová

Predmet fyzika sa vyučuje v 1. – 3. ročníku gymnázia vo všetkých triedach. Vo 4. ročníku študenti , ktorí si vybrali fyziku ako voliteľný predmet, majú seminár z fyziky, na ktorom sa pripravujú na vysoké školy technického smeru alebo na lekársku fakultu.

Počas školského roku majú študenti možnosť zúčastniť sa rôznych fyzikálnych podujatí (prednášok, seminárov, sústredení, výstav, experimentov, ..) organizovaných PF UPJŠ, Steel Park-om v Košiciach,  Technickým múzeom a podobne.

V tomto školskom roku 2015/2016 máme v októbri naplánovanú prírodovednú exkurziu do Prahy, v 2. polroku Palác zázrakov v Budapešti, v novembri 2015 exkurziu na oddelenie jadrovej fyziky a medicíny na Rastislavovej ulici v Košiciach.

V rámci predmetu fyzika majú študenti možnosť  zapojiť sa do rôznych fyzikálnych súťaži a olympiád.

V tomto predmete sa u žiakov hodnotí: ústna odpoveď, tematické prípravné práce, malé písomky, aktivity na hodinách, prezentácie a projekty, zapájanie sa žiakov do rôznych súťaži.

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku z FYZ

http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_fyzika_2019.pdf